WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo khóa mới cho chứng nhận SSL độc lập Managed WordPress của tôi

Nếu bạn có một chứng nhận SSL độc lập với trang Managed WordPress, nó có thể được tạo khóa thông qua tính năng thay đổi miền trong các điều khiển SSL của bạn. Trang Managed WordPress của bạn được lưu trữ trên một máy chủ tự động tạo Yêu cầu ký chứng nhận (CSR) mà bạn không thể truy cập được trong quá trình tạo khóa thông thường.

Lưu ý: Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo mật gần đây ảnh hưởng đến khách hàng WordPress được quản lý và bạn đang sử dụng chứng nhận SSL tích hợp, chúng tôi đang trong quá trình tự động khóa và cài đặt lại chứng nhận đó. Bạn không cần thực hiện thao tác nào.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Chứng nhận SSL và kế bên Chứng nhận SSL bạn muốn thay đổi, vui lòng chọn Quản lý.
  3. Trong phần Quản lý chứng nhận , chọn Thay đổi trang mà chứng nhận của bạn bảo vệ .
  4. Chọn Di chuyển chứng nhận đến một trong các miền được lưu trữ của bạn , rồi chọn miền cho trang của bạn.
  5. Chọn Thêm thay đổi , rồi chọn Gửi tất cả thay đổi .
Lưu ý: Với SSL xác thực cao cấp và mở rộng, bạn chỉ có thể thay đổi tên thông thường, không thể thay đổi thông tin của tổ chức.

Chứng nhận SSL của bạn sẽ được cài đặt trong vòng 24 giờ. Bạn sẽ nhận được email khi quá trình hoàn tất.

Xem thêm thông tin