Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo tập tin trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Bạn có thể tạo các tập tin mới sử dụng bất kỳ phần mở rộng nào trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của mình.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
    chọn trình quản lý tập tin
  4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, chọn + Tập tin .
  5. Hoàn thành các trường trên màn hình, rồi chọn Tạo tập tin mới .

Xem thêm thông tin