Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo thư mục trong tài khoản Lưu trữ Windows của tôi

Bạn có thể tạo thư mục mới trên tài khoản lưu trữ của mình.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong điều hướng trên cùng Nhấp vào tab Tập tin.
  5. Bấm vào Mới , rồi bấm vào Tạo thư mục mới .
  6. Nhập tên thư mục , rồi bấm vào OK .