Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tập tin web.config là gì?

Tập tin web.config là một tập tin Windows cho phép bạn tùy chỉnh cách thức hoạt động của trang hoặc một thư mục cụ thể trên trang của bạn. Ví dụ, nếu bạn đặt một tập tin web.config trong thư mục gốc, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trang của bạn (www.coolexample.com). Nếu bạn đặt nó trong một thư mục / content, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến thư mục đó (www.coolexample.com/content). Tuy nhiên, để một tập tin web.config đăng ký trong một thư mục cụ thể, phải có một tập tin web.config trong thư mục gốc.

Lưu ý: tập tin web.config là tài liệu XML hoạt động trên máy chủ Windows. ".config" không phải là phần mở rộng như .html hoặc .txt. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt tập tin web.config, hãy truy cập trang Web của Microsoft .