GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tắt bình luận trên một bài đăng WordPress

Trong WordPress, bạn có thể chọn tắt bình luận trên từng bài đăng thay vì tắt bình luận trên toàn bộ trang. Tùy chọn này có thể hữu ích nếu bạn có một hoặc một số bài đăng nhận được nhiều bình luận không phù hợp hoặc spam. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây để tắt bình luận trên một bài đăng.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Bài đăng rồi chọn Tất cả bài đăng .
  3. Tìm bài đăng mà bạn muốn tắt bình luận.
    • Nếu bạn đang sử dụng máy tính, hãy di chuột qua bài đăng và chọn Sửa nhanh .
    • Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, hãy chọn Sửa nhanh .
  4. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép bình luận .
  5. Chọn Cập nhật để áp dụng thay đổi.

Bình luận hiện đã bị tắt cho bài đăng này.

Xem thêm thông tin