Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tên tập tin nào mà tập tin khởi tạo PHP của tôi cần sử dụng?

Bạn có thể cấu hình một số giá trị cài đặt PHP bằng tập tin khởi tạo PHP. Tên tập tin dùng trong quá trình khởi tạo PHP sẽ tùy thuộc vào loại tài khoản dịch vụ lưu trữ bạn có.

Loại tài khoản dịch vụ lưu trữ Tên tập tin Vị trí
Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel .user.ini /public_html (mỗi một tài khoản)
Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk .user.ini Gốc website (trên một website)
Managed WordPress .user.ini /html (trên một website)

Không phải mọi giá trị cài đặt INI đều có thể thay đổi trong .user.ini. Bạn chỉ có thể thay đổi giá trị cài đặt với các chế độ PHP_INI_PERDIRPHP_INI_USER trong danh sách chỉ thị php.ini tại php.net.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin