Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Test your SSL's configuration

CSR Decoder

You can use the CSR decoder to ensure you have the correct common name and organization listed in the certificate signing request(CSR) generated on your server.

If the CSR you are using is for a wildcard certificate, the CSR must include the asterisk for the sub-domain level you wish to cover on the common name. Example: To secure test.coolexample.com and www.coolexample.com, the common name on your CSR needs to be *.coolexample.com

Certificate Checker

After you have installed your SSL certificate, you can use the Certificate Checker to view the details on your certificate, as well as check for a variety of common SSL issues.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.