Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thanh toán khi mua hàng bằng Boleto

Cư dân Brazil có tùy chọn thanh toán cho các sản phẩm bằng Boleto , việc này sẽ tạo hóa đơn mà bạn có thể mang đến bất kỳ địa điểm Boleto Bancario được ủy quyền nào để xử lý thanh toán của mình. Thông tin dưới đây sẽ cung cấp cho bạn ngữ cảnh bổ sung và hướng dẫn bạn một số câu hỏi thường gặp về việc sử dụng phương thức thanh toán Boleto.

Chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:


Mất bao lâu để nhận được (các) sản phẩm của tôi?

Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành (các) sản phẩm của bạn khi chúng tôi nhận được xác nhận thanh toán, thường mất một ngày làm việc kể từ ngày bạn thanh toán Boleto. Bạn có thể xem trạng thái của đơn hàng trong Lịch sử đơn hàng . (Bạn có thể được nhắc đăng nhập.)

Khi nào thì Boleto của tôi hết hạn?

Khi bạn thanh toán bằng Boleto, bạn có mười ngày cho đến khi Boleto hết hạn. Đối tác thanh toán của chúng tôi, dLocal, sẽ gửi email nhắc nhở đến địa chỉ email thanh toán của bạn. Vui lòng bỏ qua những email này nếu bạn đã thực hiện thanh toán.

Làm thế nào tôi có thể xem những sản phẩm có trên Boleto của tôi?

Bạn có thể xem (các) sản phẩm nào được liên kết với Boleto trong Lịch sử đơn hàng .

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Hồ sơ của tôi Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Chọn Lịch sử đơn hàng .
  3. Chọn Hiển thị đơn hàng đang chờ xử lý .
  4. Để tìm đơn hàng, hãy so sánh ngày và tổng số tiền mua trên Boleto hoặc email nhắc nhở của bạn với thông tin được hiển thị cho các đơn hàng đang chờ xử lý của bạn.

    Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy một đơn hàng đang chờ xử lý phù hợp, hãy xác minh rằng bạn đã đăng nhập bằng chính tài khoản mà bạn đã sử dụng khi đặt hàng và kiểm tra ngày đặt hàng. Đơn hàng đang chờ xử lý sẽ bị xóa khỏi Lịch sử đơn hàng sau 30 ngày.

  5. Chọn số đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng, bao gồm cả những sản phẩm được liên kết với Boleto của bạn.

Tôi nên làm gì nếu thanh toán sau khi Boleto hết hạn?

Nếu bạn thanh toán sau khi Boleto hết hạn, chúng tôi sẽ không nhận được xác nhận thanh toán. Làm ơn liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi kèm theo bằng chứng thanh toán, chẳng hạn như biên lai bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, để chúng tôi có thể làm việc với đối tác thanh toán của mình để xác nhận thanh toán theo cách thủ công.

Tôi phải làm gì nếu đã thanh toán Boleto nhưng trạng thái đơn hàng vẫn đang chờ xử lý?

Chúng tôi thường nhận được xác nhận thanh toán sau một ngày làm việc kể từ ngày bạn thực hiện thanh toán. Nếu đơn hàng không được hoàn tất sau thời gian này, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi kèm theo bằng chứng thanh toán, chẳng hạn như biên lai bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, để chúng tôi có thể làm việc với đối tác thanh toán của mình để xác nhận thanh toán theo cách thủ công.

Làm cách nào để tạo lại Boleto?

Đặt một đơn hàng mới vào giỏ hàng để tạo Boleto mới. Bạn có thể hủy đơn hàng Boleto trước đó trong Lịch sử đơn hàng đơn hàng để quản lý các đơn hàng đang chờ xử lý của bạn dễ dàng hơn.

Về đầu trang