Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi cấp độ truy cập của người được ủy quyền

Nếu bạn muốn thay đổi mức độ kiểm soát mà người được ủy quyền có trong tài khoản của bạn, bạn có thể cập nhật cấp độ truy cập của họ.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Quyền truy cập được ủy quyền Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Những người có thể truy cập tài khoản của tôi , bên cạnh người được ủy quyền có cấp độ truy cập mà bạn muốn thay đổi, hãy chọn Chỉnh sửa .
  3. Chọn cấp độ truy cập mới, sau đó chọn Lưu .

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin