GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi CSS giao diện trong WordPress

Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với CSS của giao diện ngay trong WordPress.

  1. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao diện WordPress, hãy thêm giao diện phụ.
  2. Đăng nhập vào WordPress.
  3. Truy cập vào Giao diện > Trình soạn thảo.
  4. Thực hiện các thay đổi hoặc thêm CSS.
  5. Nhấp vào Cập nhật tập tin.

Xem thêm thông tin