Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi địa chỉ email khôi phục của tôi

Thay đổi địa chỉ email có thể được đặt lại mật khẩu. Nếu bạn đang thiết lập Microsoft 365 lần đầu tiên, hãy thêm một địa chỉ email khôi phục .

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, hãy chọn Quản lý bên cạnh địa chỉ email. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  3. Bên dưới Thông tin tài khoản , chọn Sửa . (Nếu không có email khôi phục, hãy chọn Thêm email khôi phục .)
  4. Nhập email Khôi phục của bạn và chọn Lưu .

Bạn sẽ thấy xác nhận rằng email khôi phục của bạn đã được cập nhật.

Xem thêm thông tin