Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi mã PIN hỗ trợ của tôi

Dưới đây là cách thay đổi mã PIN hỗ trợ, mã này xác định bạn là chủ sở hữu tài khoản của bạn. Nếu bạn cần liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy , chúng tôi sẽ xác minh mã PIN hỗ trợ của bạn.

  1. Truy cập vào trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy.
  2. Mã PIN hiện tại của bạn ở trong phần Mã PIN hỗ trợ.
  3. Trong phần Mã PIN hỗ trợ , chọn Sửa .
  4. Nhập mã PIN hỗ trợ mới , rồi chọn Lưu . Mã PIN mới của bạn phải đáp ứng các điều kiện được hiển thị.
    Nhập mã PIN hỗ trợ mới

Xem thêm thông tin