Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Professional Email Trợ giúp

Change a Professional Email password

Manage your Professional Email password from the Email & Office Dashboard. If you're the GoDaddy account owner, you can also change user passwords, such as resetting the password for an employee.

Account owner

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Under Users, select Manage next to the email address.
  3. Under Manage, select Password.
  4. Enter a New Password and enter it again in Confirm password (or generate a temporary password).
  5. Select Save. Password changes can take a minute to update.

Email user

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your email address and password).
  2. Under Manage, select Password.
  3. Enter your Current Password, a New Password, and then enter the new password again in Confirm password.
  4. Select Save. Password changes can take up to 30 minutes to update.

More info