Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi mật khẩu tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản GoDaddy sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Đăng nhập & Mã PIN Trang . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Mật khẩu , chọn Sửa .
  3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn.
  4. Nhập Mật khẩu mới , sau đó nhập lại trong Xác nhận mật khẩu .
  5. Chọn Lưu . Bạn sẽ thấy thông báo thành công khi mật khẩu của bạn được cập nhật.

Xem thêm thông tin