Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu WordPress của bạn bằng WP-CLI

Nếu đã cài đặt WP-CLI trên máy chủ để quản lý trang WordPress của mình, thì bạn có thể làm theo các bước sau để cập nhật mật khẩu của mình. Nếu bạn chưa cài đặt WP-CLI, thì bạn sẽ cần thực hiện trước khi sử dụng các bước này.

 1. Bạn phải luôn sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
 2. Kết nối với máy chủ hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ của bạn bằng SSH
 3. Thay đổi thư mục gốc cho trang WordPress của bạn.
 4. Sử dụng lệnh sau để xem danh sách người dùng cho trang WordPress của bạn. Ghi lại số ID của người dùng bạn muốn cập nhật.
    $ wp user list 
      
 5. Sử dụng lệnh sau để cập nhật mật khẩu cho người dùng đó.
    $ wp user update id --user_pass=password 
      
  • id là số bạn xác định ở Bước 4.
  • mật khẩu là mật khẩu mới của bạn.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới của mình.

Xem thêm thông tin