Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi miền chính trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi

Bạn có thể thay đổi tên miền chính trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Plesk của mình. Thao tác này sẽ thay đổi tên miền được liên kết với thư mục gốc web trong tài khoản của bạn.

Bắt buộc: Trước khi làm theo các bước này, nếu miền bạn muốn đặt chính hiện được liệt kê là tên miền phụ, trước tiên bạn PHẢI xóa tên miền đó khỏi tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của mình .
Bắt buộc: Nếu bạn hiện đã cài đặt SSL trên tên miền chính của mình, bạn PHẢI gỡ bỏ SSL trước khi thay đổi miền chính của mình.
 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, trong phần Cài đặt , tab Tài khoản , bên cạnh tên miền chính, hãy chọn Thay đổi .
  chọn thay đổi tên miền
 4. Chọn một miền khác từ tài khoản của bạn hoặc nhập một tên miền hoặc miền phụ khác.

  Lưu ý: Nếu bạn nhập một tên miền hoặc một miền con khác, bạn phải cập nhật bản ghi DNS A của mình thành địa chỉ IP được chỉ định.

 5. Chọn Thay đổi miền .

  Lưu ý: Mặc dù bạn không mất phí thay đổi tên miền chính nhưng có thể mất đến 24 giờ để hoàn tất quá trình này .

Các bước tiếp theo

 • Bạn có thể thêm tên miền vào tài khoản dịch vụ lưu trữ của mình.
 • Hoặc bạn có thể xóa tên miền khỏi tài khoản lưu trữ của mình.

Xem thêm thông tin

 • Bạn có thể lưu cục bộ các tập tin website của mình bằng cách sao lưu nội dung .