Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Linux Hosting (cPanel) Trợ giúp

Change the domain in my Linux Hosting account

Here's how to change the primary domain name on your Linux Hosting account. After you make the change, allow up to 24 hours for your change to take effect.

Before you follow these steps:

Got those taken care of? Let's change that domain name.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, in the Settings section, next to Primary Domain, click Manage.
  4. Select or enter the domain you want to use, and then click Change Domain.

More info

  • If the domain you want to use isn't in the same GoDaddy account, you need to change the domain's A record to point it to your hosting IP address.
  • WordPress® installations can break when you change your primary domain. If this happens, see these WordPress instructions.

Liên quan đến cộng đồng

habiba's Avatar
Change the linux hosting plan to windows?

3 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

panospcm's Avatar
Domain and hosting on different accounts (godaddy)

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

TeeRar's Avatar
How to Change Primary Domain in Classic Hosting for CPanel Move?

1 Câu trả lời

Last posted 10 months ago.

snoperg's Avatar
Recover cancelled hosting plan

2 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

vvvjeb's Avatar
Deluxe Hosting Account and Domain Email Question

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng