Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi ngày hết hạn thẻ tín dụng hoặc địa chỉ thanh toán

Bạn nên luôn cập nhật thông tin thẻ tín dụng trong tài khoản của mình. Đây là cách thay đổi hoặc cập nhật ngày hết hạn hoặc địa chỉ thanh toán của thẻ.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Phương thức thanh toán Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. ChọnBiểu tượng ba dấu chấm dọc bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn cập nhật. Chọn Sửa .
  3. Để thay đổi thông tin thanh toán, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Thông tin thanh toán , cập nhật thông tin của bạn, sau đó chọn Lưu .
  4. Để thay đổi ngày hết hạn của thẻ, hãy thay đổi các trường trong Ngày hết hạn nếu cần.
  5. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu phương thức thanh toán .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin