Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi ngôn ngữ cho tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị tài khoản và sản phẩm của mình.

  1. Trên trang GoDaddy chính , cuộn xuống chân trang, rồi nhấp vào quốc gia và ngôn ngữ hiện tại:
    Quốc gia và ngôn ngữ hiện tại
  2. Chọn quốc gia hoặc ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Giao diện sản phẩm và tài khoản GoDaddy của bạn sẽ ngay lập tức cập nhật lên ngôn ngữ mới đã chọn.