Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi nhiều sản phẩm

Khi bạn thêm nhiều sản phẩm vào cửa hàng, bạn có thể thay đổi nhiều sản phẩm cùng lúc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Ví dụ: bạn có thể thay đổi giá, danh mục và tên của nhiều sản phẩm trong cùng một cửa sổ.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trên Bảng điều khiển, hãy mở rộng Cửa hàng , rồi chọn Sản phẩm .
  4. Chọn Sửa nhanh .
  5. Bạn có tùy chọn thay đổi tên, SKU, khả năng hiển thị, giá cả, ưu đãi, số lượng và danh mục của từng sản phẩm cho tất cả các sản phẩm trong cùng một màn hình.
  6. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, hãy chọn Lưu .

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin