Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Change my two-step verification phone number

To change your two-step verification phone number, you need to delete the existing phone number from your account, and then add the new number.

Required: If you don't have access to the device you used when you set up two-step verification, see Cancel two-step verification and follow the steps under I don't have access to that device (or a backup).
  1. Follow the steps in Cancel two-step verification to delete the existing number.
  2. Follow the steps in Enable two-step verification to add your new number.

More info