Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tên hiển thị email của tôi

Thay đổi tên hiển thị email Microsoft 365 của bạn để người nhận có thể dễ dàng nhận ra bạn. Tên hiển thị cho thấy email đã gửi là của bạn.

Video này là một phần của loạt bài Hướng dẫn cách thiết lập email .


  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, hãy chọn Quản lý bên cạnh địa chỉ email. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  3. Trong Thông tin tài khoản , chọn Sửa .
  4. Nhập Tên hiển thị ưa thích của bạn.
  5. Chọn Lưu. Có thể mất đến 24 giờ trước khi tên hiển thị mới của bạn hiển thị trên các thư đã gửi.

Xem thêm thông tin