GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tên máy chủ cho VPS của tôi hoặc Máy chủ chuyên dụng

Bạn có thể thay đổi tên máy chủ cho VPS hoặc Máy chủ chuyên dụng trong tài khoản GoDaddy của mình.

Bắt buộc: Chúng tôi đang thay đổi tên máy chủ lưu trữ VPS mặc định của mình. Nếu máy chủ của bạn đang sử dụng tên máy chủ kế thừa (ví dụ: ip-50.63.202.40.ip.secureserver.net ), bạn sẽ cần cập nhật hồ sơ này. Điều này sẽ được thay đổi thành 40.202.63.50.host.secureserver.net (lưu ý sự đảo ngược của các octet IP). DNS cho các tên máy chủ cũ sẽ ngừng phân giải vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 .
  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. ( Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
  2. Trong trang Sản phẩm của tôi , chọn Máy chủ , rồi chọn Quản lý bên cạnh máy chủ mà bạn muốn làm việc.
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, ở đầu trang, chọn Cài đặt .
    chọn cài đặt
  4. Trong phần Máy chủ , bên cạnh Tên máy chủ lưu trữ, chọn Thay đổi .
  5. Nhập tên máy chủ lưu trữ mới vào trường Tên máy chủ lưu trữ, sau đó chọn Lưu . Tên máy chủ lưu trữ phải đáp ứng các yêu cầu trước khi bạn có thể lưu nó. Sau khi bạn lưu các thay đổi, tên máy chủ mới sẽ xuất hiện trong phần Cài đặt.

    Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Plesk với Windows, bạn cần khởi động lại máy chủ trước khi tên máy chủ mới xuất hiện trong Plesk.

Thông tin thêm