GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi tên miền WordPress của tôi khi di chuyển trang của tôi đến một vị trí mới

Có nhiều cách khác nhau để di chuyển trang WordPress của bạn qua lại giữa các máy chủ. Bạn chỉ nên sử dụng phương pháp này nếu muốn thay đổi tên miền được lưu trữ trên blog WordPress trong quá trình di chuyển trang đến một máy chủ hay máy chủ lưu trữ mới.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn thay đổi tên miền WordPress, xem phần Thay đổi miền trong WordPress.

Để bắt đầu, bạn cần thiết lập WordPress trên tài khoản lưu trữ của mình. Một khi WordPress được cài đặt, bạn cần xuất trang và cơ sở dữ liệu hiện có của mình, sau đó nhập vào máy chủ mới cùng với cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, để hoàn thiện quá trình, bạn cần cập nhật tập tin wp-config.php và sửa bất kỳ liên kết bị lỗi nào trên trang của mình.

Xuất và tải xuống trang từ một máy chủ

Để xuất và tải xuống trang WordPress của bạn từ máy chủ lưu trữ hiện tại, bạn cần sao lưu cơ sở dữ liệu hiện có của mình và có quyền truy cập vào các tập tin WordPress trên máy chủ hiện có của bạn.

 1. Xác định cơ sở dữ liệu mà trang WordPress của bạn dùng, sau đó tạo một bản sao lưu của cơ sở dữ liệu dưới dạng một tập tin SQL. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu WordPress chính thức.
 2. Kết nối với tài khoản lưu trữ hiện có của bạn bằng Giao thức truyền tập tin (FTP). Để biết thêm thông tin, xem phần FTP là gì?
 3. Tải xuống toàn bộ nội dung của thư mục wordpress về máy tính của bạn.

Nhập và tải một trang WordPress lên một vị trí mới

Để nhập và tải trang WordPress của bạn lên máy chủ của chúng tôi, bạn cần truy cập vào máy chủ lưu trữ và cơ sở dữ liệu mới.

 1. Kết nối với tài khoản lưu trữ mới bằng cách sử dụng FTP.
 2. Tải lên và thay thế nội dung của thư mục wordpress mà bạn đã lưu.
 3. Tạo cơ sở dữ liệu MySQL mới (cPanel / Plesk).
 4. Lưu ý tên cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu, tên máy chủ và mật khẩu bạn đã sử dụng.
 5. Khôi phục tập tin SQL bạn đã lưu vào cơ sở dữ liệu mới. Để biết thêm thông tin, xem phần Nhập tập tin SQL vào cơ sở dữ liệu MySQL.

Cập nhật tập tin wp-config.php của bạn

Để làm cho trang hoạt động lại, bạn cần cập nhật tập tin wp-config.php với tên miền mới của bạn..

 1. Trong ứng dụng FTP, vui lòng mở tập tin wp-config.php.
 2. Thêm hai dòng sau vào tập tin mà trong đóexample.com là vị trí chính xác trang của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu WordPress chính thức.
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');
 3. Quá trình định vị phần sẽ như ví dụ sau:
  /** Tên của cơ sở dữ liệu cho WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  /**Tên người dùng cơ sở dữ liệu MySQL */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  /** Mật khẩu cơ sở dữ liệu của MySQL */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  /** Tên máy chủ MySQL */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 4. Nhập thông tin cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu như dưới đây:
  • putyourdbnamehere: Thay thế tên này bằng Tên Cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.
  • usernamehere: Thay thế tên này bằng Tên người dùng Cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.
  • yourpasswordhere: Thay thế tên này bằng Mật khẩu MySQL của bạn.
  • localhost: Thay thế tên này bằng Tên Máy chủ MySQL của bạn.
  • yourtableprefix bằng tiền tố bảng chính xác.
   Lưu ý: Nếu trang của bạn được lưu trữ trên Managed WordPress thì hàng có tên máy chủ cần sử dụng cấu trúc sau: define('DB_HOST', 'yourhostname:portnumber'); bạn nên thay thế yourhostname bằng tên máy chủ MySQL chính xác và portnumber bằng số cổng chính xác.
 5. Lưu tập tin wp-config.php vừa cập nhật.

Sửa các liên kết bị hỏng sau khi di chuyển trang WordPress của bạn

Cuối cùng, bạn cần sửa các đường dẫn liên kết cũ của trang.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Từ menu Trình cắm , chọn Thêm mới .
 3. Vui lòng nhập Tìm kiếm và Thay thế Tốt Hơn.
 4. Bạn hãy tìm trình cắm Tìm kiếm và Thay thế Tốt Hơn và chọn Cài đặt ngay.
 5. Khi trình cắm đã được cài đặt, chọn Kích hoạt .
 6. Từ menu Công cụ , chọn Thay thế tìm kiếm tốt hơn .
 7. Nhập URL trang cũ của bạn vào trường Tìm kiếm. Ví dụ: http://olddomainexample.com (không có dấu gạch chéo theo sau).
 8. Nhập URL trang mới của bạn trong trường Thay thế bằng. Ví dụ: http://newdomainexample.com (không có dấu gạch chéo theo sau).
 9. Chọn tất cả các bảng cơ sở dữ liệu từ trường Chọn bảng .
 10. Bỏ chọn hộp kiểm Chạy như chạy khô.
 11. Chọn Chạy tìm kiếm / thay thế để thay thế các URL trong cơ sở dữ liệu.
 12. Trong ứng dụng FTP, hãy mở tập tin wp-config.php của bạn và xóa hai dòng sau:
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');

Bạn đã thay đổi thành công tên miền của mình và chuyển trang của mình sang một máy chủ hoặc máy chủ lưu trữ mới.

Xem thêm thông tin