Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tên người dùng tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể thay đổi tên người dùng của mình sau khi đăng nhập vào tài khoản GoDaddy.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Đăng nhập & PIN. Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
  2. Trong phần Thông tin đăng nhập , chọn Sửa .
  3. Nhập tên người dùng mới của bạn. Nó phải đáp ứng các điều kiện được hiển thị.
  4. Chọn Lưu để xác nhận thay đổi.

Xem thêm thông tin