Thay đổi cách hiển thị nút Phương tiện xã hội

By adding a Social section to your site, you can add button links to your social media accounts. Options include Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, and Google+.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit.
  Click Edit
 3. Scroll to where you want to add a section and click the green plus.
  Click green plus button
 4. Click Social panel in Add Section panel.
  Click social
 5. Click the row of small social buttons to add the Social section.
  Click row of buttons
 6. When the Section Added confirmation appears, click the Social section to begin adding links to your various social media accounts.
  Enter links
 7. Any changes are saved automatically, so when you're finished, click Preview.
 8. If you're happy with the results, click Publish Site (mobile phone) or Publish (desktop/tablet).

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.