Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi CSS chủ đề trong WordPress

Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với CSS của chủ đề từ bên trong WordPress.

  1. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với một chủ đề WordPress, hãy thêm một chủ đề con
  2. Đăng nhập vào WordPress.
  3. Đi đến Giao diện > Trình chỉnh sửa.
  4. Thực hiện thay đổi hoặc bổ sung CSS của bạn.
  5. Nhấp vào Cập nhật tập tin.

Xem thêm thông tin