Thay đổi ngôn ngữ của tài khoản GoDaddy

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà tài khoản và giao diện sản phẩm của bạn hiển thị.

  1. Trong trình quản lý tài khoản, từ menu Thiết lập tài khoản, chọn Tùy chọn liên hệ.
    1. Không ở trong trình quản lý tài khoản? Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
    2. Hoàn tất bước 1 kể trên.
  2. Trong vùng Email, chọn Ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?