Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm bí danh miền vào tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi

Sử dụng bí danh miền để tải trang web của một tên miền được lưu trữ khác trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Plesk Admin.
  4. Trong trang Plesk Websites & Domains , chọn Thêm bí danh miền .
    chọn thêm bí danh miền
  5. Nhập tên bí danh miền . Khi ai đó tìm kiếm tên bí danh miền này, trình duyệt sẽ được chuyển hướng đến một miền khác.
  6. Bên cạnh miền , chọn tên miền bạn muốn bí danh trỏ đến (thường là miền chính của bạn).
  7. Để các tùy chọn khác ở giá trị mặc định, rồi chọn OK .

Xem thêm thông tin