Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

Add domain aliases to my Windows Hosting account

Use a domain alias to load another hosted domain name's website on your Windows Hosting account.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select Web Hosting, and next to the Windows Hosting account you want to use select Manage.
  3. In the account Dashboard, select Plesk Admin.
  4. In the Plesk Websites & Domains page, select Add Domain Alias.
    select add domain alias
  5. Enter the Domain alias name. When someone looks for this domain alias name, the browser is redirected to another domain.
  6. Next to for the domain, select the domain name you want the alias to point to (usually your primary domain).
  7. Leave the other options at their default values and then select OK.

More info

Liên quan đến cộng đồng

spindlef's Avatar
Trouble adding a domain to my Windows hosting

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

ThomasRebel's Avatar
Godaddy hosted domain missing from SSL certificate setup list

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

viswa's Avatar
add on domain for my hosting account

4 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Soma's Avatar
Changing from windows plan to linux

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

premiumbox's Avatar
Trying to add domain to hosting account

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng