Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm biểu ngữ khuyến mại vào website

Đôi khi bạn có tin tức nóng hổi cần khách hàng chú ý ngay khi họ truy cập vào trang của bạn. Bạn có thể dùng biểu ngữ khuyến mại (nơ nhiều màu sắc ở phía trên trang của bạn) hay một hộp bật lên (đặc biệt nếu bạn muốn thêm một ảnh) để chuyển hướng khách hàng đến tin tức và khuyến mại mới nhất của doanh nghiệp của bạn.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn phần đầu trang của bạn (phần đầu tiên trên Trang chủ của bạn).
 5. Chọn Biểu ngữ khuyến mại.
 6. Bật Hiển thị khuyến mại để bật vị trí.
 7. Chỉnh sửa thông báo theo ý bạn và chọn có thêm hình ảnh trang trí theo mùa hay không. Nếu bạn chọn thêm một liên kết, bạn có thể liên kết tới:
  • Một trang và phần trong website của bạn.
  • Một URL riêng biệt chẳng hạn như trang mạng xã hội.
  • Số điện thoại.
  • Một email.
  • Danh mục sản phẩm (ví dụ: Mới nhất) nếu bạn đang sử dụng gói Thương mại(so sánh các gói và giá).
 8. Khi bạn đã xong, vui lòng chọn Hoàn tất.
 9. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Xem thêm thông tin