Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm đăng ký WooCommerce theo cách thủ công

Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu cách thêm và chỉnh sửa Đăng ký theo cách thủ công.

Yêu cầu: Đăng ký WooCommerce là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử WordPress hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Truy cập WooCommerce > Đăng ký .
  3. Nhấp vào Thêm đăng ký .
  4. Thêm người đăng ký vào một đăng ký
  5. Đặt một Lịch thanh toán của Người đăng ký
  6. Thêm các mục hàng sản phẩm, giao hàng và phí vào một Đăng ký
  7. Thêm thuế định kỳ vào một Đăng ký
  8. Tính tổng số lặp lại
  9. Đặt trạng thái đăng ký theo cách thủ công
  10. Nhấp vào nút Tạo.

Xem thêm thông tin