WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm danh mục vào trang WordPress của tôi

Nếu bạn có một blog trên trang WordPress, bạn có thể sắp xếp các bài đăng của mình theo các danh mục khác nhau. Bằng cách đó, người đọc sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các bài đăng có chủ đề nhất định. Đây là cách thêm danh mục vào blog WordPress của bạn.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Bài đăng > Danh mục .
  3. Trong Thêm danh mục mới , nhập tên danh mục, slug (phần có thể chỉnh sửa của URL) và mô tả vào các trường tương ứng.
    • Tùy chọn: Nếu bạn muốn danh mục mới là một danh mục con của một danh mục lớn hơn, hãy chọn danh mục chính từ menu Chọn danh mục chính.

      Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ phải thêm danh mục chính để danh mục xuất hiện trên menu Chọn danh mục chính. Ví dụ: đối với blog du lịch, bạn có thể thêm tên các châu lục vào danh mục chính trước tiên rồi thêm quốc gia vào danh mục con.

  4. Chọn nút Thêm danh mục mới .

Lặp lại các bước này mỗi khi bạn muốn thêm một danh mục mới vào blog của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin