Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm địa chỉ email khôi phục

Nếu bạn quên mật khẩu, một email đặt lại mật khẩu có thể được gửi đến một địa chỉ email khôi phục. Địa chỉ email khôi phục có thể ở miền khác mà bạn có hoặc nhà cung cấp bên thứ ba như Gmail hoặc Yahoo.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
  2. Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, bên cạnh Người dùng, hãy chọn Quản lý .
  3. Cuộn xuống Thông tin tài khoản , rồi chọn Thêm email khôi phục .
    Phần Thông tin tài khoản với liên kết Thêm email khôi phục được tô sáng.
  4. Nhập một địa chỉ email có thể được sử dụng để đặt lại mật khẩu của bạn, rồi chọn Lưu .

Email khôi phục của bạn sẽ được lưu và có thể được sử dụng để đặt lại mật khẩu Microsoft 365 của bạn trong tương lai.

Xem thêm thông tin