Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm dịch vụ lưu trữ DNS

Dịch vụ lưu trữ DNS cho phép bạn quản lý DNS trong tài khoản GoDaddy đối với những miền không được đăng ký bằng GoDaddy. Sau khi bạn thêm dịch vụ lưu trữ DNS cho miền của mình, chúng tôi sẽ tạo tập tin vùng trong tài khoản GoDaddy. Tại đây, bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi DNS. Bạn sẽ cần cập nhật máy chủ tên cho miền. Đây là nơi miền được đăng ký để kích hoạt tập tin vùng mà chúng tôi sẽ tạo cho bạn.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu bên, hãy chọn Dịch vụ rồi chọn Dịch vụ lưu trữ DNS.
    ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
  3. Nhập miền của bạn vào trường Tên miền, rồi chọn Tiếp theo.
  4. Gán máy chủ tên được cung cấp cho tên miền của bạn thông qua nhà đăng ký miền.
    • Tập tin vùng cho miền của bạn sẽ không hoạt động trong tài khoản GoDaddy cho đến khi bạn cập nhật máy chủ tên nơi bạn đăng ký miền.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin