WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm hình ảnh cho sản phẩm trong WooCommerce

Từ trong bảng điều khiển WordPress, bạn có thể thêm hình ảnh nổi bật vào sản phẩm hiện có hoặc sản phẩm mới trên cửa hàng WooCommerce của mình.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Sản phẩm .
  3. Từ danh sách sản phẩm, tìm sản phẩm bạn muốn cập nhật bằng hình ảnh và chọn tiêu đề của sản phẩm đó.
  4. Trong phần Hình ảnh sản phẩm ở bên phải, chọn Đặt hình ảnh sản phẩm .
  5. Trong tab Tải lên tập tin , chọn Chọn tập tin .

    Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã tải ảnh lên Thư viện phương tiện, thì bạn có thể chuyển sang Bước 7.

  6. Tìm ảnh trên máy tính cục bộ của bạn, chọn ảnh đó rồi chọn Mở .
  7. Trên thẻ Thư viện phương tiện , hãy xác nhận đã chọn đúng ảnh và chọn Đặt ảnh sản phẩm ở dưới cùng bên phải.
  8. Chọn Cập nhật hoặc Đăng tải .

Xem thêm thông tin