Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ MX

Thêm bản ghi MX (Mail Exchanger) vào tập tin vùng DNS khi miền của bạn đang sử dụng máy chủ tên GoDaddy . Bản ghi MX kết nối với dịch vụ email của bạn như Gmail hoặc Microsoft 365. Chúng tôi sẽ tự động thêm bản ghi MX khi miền của bạn đang sử dụng máy chủ tên và email GoDaddy. Việc thêm bản ghi MX mới có thể ảnh hưởng đến bản ghi MX bất kỳ hiện có đối với dịch vụ email hiện tại của bạn.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn tên thay thế cho hình ảnh Các tùy chọn chỉnh sửa miền bên cạnh miền rồi chọn Chỉnh sửa DNS. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS.
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn Thêm để thêm bản ghi mới.
  chọn thêm một bản ghi mới
 4. Chọn MX từ tùy chọn menu Loại. Tại một thời điểm, mỗi miền chỉ dùng được một dịch vụ email. Ví dụ: bạn có thể dùng Microsoft 365 hoặc Gmail trên một miền nhưng không thể dùng cả hai dịch vụ email này trên cùng miền đó.
 5. Nhập chi tiết cho hồ sơ MX của bạn:
  • Tên: Miền hoặc miền con cho bản ghi MX. Sử dụng @ để gửi email tới miền gốc của bạn, hoặc sử dụng miền con như www hoặc thư.
  • Ưu tiên: Thứ tự đánh giá và sử dụng hồ sơ. Hồ sơ có mức ưu tiên thấp hơn sẽ được đọc trước.
  • Giá trị: Địa chỉ máy chủ thư, như smtp.secureserver.net.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi MX mới của bạn.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

 • Xác nhận đã thiết lập bản ghi MX đúng cách bằng cách tự gửi email kiểm tra cho mình. Bạn hãy nhớ rằng, có thể mất tối đa 48 giờ để các thay đổi DNS có hiệu lực.
 • Bạn cần thay đổi bản ghi MX của mình? Bạn có thể thực hiện những chỉnh sửa cần thiết bất kỳ lúc nào.

Xem thêm thông tin