Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ SPF

Bản ghi SPF (Khung chính sách người gửi) là một loại bản ghi TXT trong tập tin vùng DNS của bạn. Bản ghi SPF giúp xác định máy chủ thư nào được phép gửi email thay mặt cho miền của bạn. Việc thêm bản ghi SPF có thể giúp phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công email.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  chọn miền
 3. Chọn Quản lý DNS để truy cập tập tin vùng của bạn.
 4. Chọn Thêm để thêm bản ghi mới.
  chọn thêm một bản ghi mới
 5. Chọn TXT từ tùy chọn menu Loại. Lưu ý, bản ghi SPF là một loại bản ghi TXT.
 6. Nhập chi tiết cho hồ sơ SPF của bạn:
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ cho bản ghi. Nhập @ để đặt bản ghi SPF vào miền chính của bạn, hoặc nhập một tiền tố như mail.
  • Giá trị: Quy tắc SPF được áp dụng. Ví dụ: nhập v=spf1 mx -all để thể hiện email được máy chủ thư của bạn chứ không phải máy chủ khác cho phép. Bản ghi SPF phải có dưới 512 ký tự và chỉ hỗ trợ các ký tự UTF-8.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 7. Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi SPF mới của bạn.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin