Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ SPF

Bản ghi SPF (Khung chính sách người gửi) là một loại bản ghi TXT có thể giúp xác định máy chủ thư nào được phép gửi email thay mặt cho miền của bạn. Việc thêm bản ghi SPF có thể giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi giả mạo email. Mỗi lần, chỉ có một bản ghi SPF hoạt động trên miền của bạn và chúng tôi không thể cung cấp hướng dẫn về bản ghi SPF tùy chỉnh. Miền của bạn phải dùng máy chủ tên GoDaddy để thêm hồ sơ SPF trong tài khoản GoDaddy.

Ví dụ: Nếu bạn thiết lập email với Professional Email, Microsoft 365 từ GoDaddy, Dịch vụ lưu trữ Linux, Gen 4 VPS và Dịch vụ lưu trữ chuyên dụng hay Media Temple Mail, thì bản ghi SPF phảiGiá trị được đặt thành v=spf1 include:secureserver.net -all thì mới hoạt động bình thường được.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. ChọnẢnh chụp màn hình hiển thị biểu tượng ba dấu chấm để chọn các tùy chọn chỉnh sửa miền Tùy chọn Chỉnh sửa miền bên cạnh miền của bạn, rồi chọn Chỉnh sửa DNS . Bạn có thể cần cuộn xuống để xem Chỉnh sửa DNS .
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn Thêm bản ghi mới.
  Ảnh chụp màn hình hiển thị nút Thêm bản ghi mới được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ
 4. Chọn TXT trong menu Loại.
 5. Nhập chi tiết cho bản ghi SPF mới của bạn:
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của bản ghi, không bao gồm tên miền. Nhập @ để đặt bản ghi vào miền gốc của bạn hoặc nhập một tiền tố như mail.
  • Giá trị: Quy tắc SPF để cho biết chỉ cho phép email từ máy chủ thư của bạn. Giá trị phải tuân theo các nguyên tắc sau:
   • Cho phép tối đa 512 ký tự
   • Chỉ cho phép các ký tự ASCII
   • Professional Email, Microsoft 365 từ GoDaddy, Dịch vụ lưu trữ Linux, Gen 4 VPS và Dịch vụ lưu trữ chuyên dụng và Media Temple Mail sử dụng bản ghi SPF sau đây:

    v=spf1 include:secureserver.net -all

    Bắt buộc: Khi bạn sao chép bản ghi SPF, xin hãy cẩn thận để không thêm dấu cách vào trước hoặc sau bản ghi. Nếu không, bản ghi sẽ bị mất hiệu lực.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để thêm bản ghi mới của bạn. Nếu bạn thêm nhiều bản ghi cùng lúc, hãy chọn Lưu tất cả bản ghi.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin