Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ TXT

Thêm một bản ghi TXT để xác minh quyền sở hữu miền, hoàn thành xác minh SSL và tạo chính sách người gửi email, chẳng hạn như bản ghi SPF và chính sách DMARC. Bản ghi TXT (viết tắt của bản ghi văn bản) là bản ghi DNS thông tin được sử dụng để liên kết chuỗi văn bản với máy chủ lưu trữ hoặc tên khác.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn tên thay thế cho hình ảnh Các tùy chọn chỉnh sửa miền bên cạnh miền rồi chọn Chỉnh sửa DNS. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS.
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn Thêm để thêm bản ghi mới.
  chọn thêm một bản ghi mới
 4. Chọn TXT từ tùy chọn menu Loại.
 5. Nhập chi tiết cho hồ sơ TXT của bạn:
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ cho bản ghi. Nhập @ để đặt bản ghi TXT vào miền chính của bạn, hoặc nhập một tiền tố nhưthư.
  • Giá trị: Chuỗi văn bản của bản ghi TXT. Chuỗi này thường do nhà cung cấp SSL, dịch vụ lưu trữ hoặc email của bạn cung cấp. Bản ghi TXT có giới hạn ký tự tối đa là 1024 ký tự và chỉ hỗ trợ ký tự UTF-8.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi TXT mới của bạn.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin