GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm hoặc cập nhật phương thức thanh toán WooCommerce

Từ trong bảng điều khiển WordPress, bạn có thể thay đổi, tắt hoặc thêm phương thức thanh toán cho cửa hàng WooCommerce của mình bằng cách làm theo các bước bên dưới.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Trên menu bên trái, chọn WooCommerce , rồi chọn Cài đặt .
 3. Từ menu trên cùng, chọn tab Thanh toán .
 4. Từ trang này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
  • Bật hoặc tắt phương thức thanh toán bằng cách chuyển nút gạt trong cột Đã bật .
  • Cài đặt phương thức thanh toán mới bằng nút Cài đặt ở cột bên phải.
  • Thiết lập phương thức thanh toán mới bằng nút Thiết lập ở cột bên phải.
  • Cập nhật cài đặt cho một trong các phương thức thanh toán hiện tại của bạn bằng cách chọn nút Quản lý ở cột bên phải.
 5. Ở cuối trang, chọn Lưu thay đổi sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Xem thêm thông tin