Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm liên kết chia sẻ trên mạng xã hội vào dịch vụ của tôi trong Cuộc hẹn trực tuyến

Hiển thị các liên kết chia sẻ mạng xã hội trên các dịch vụ của bạn cho phép khách hàng của bạn chia sẻ chúng trên Twitter và Facebook.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Chọn Chỉnh sửa website để mở trình dựng website của bạn.
  4. Bên dưới thẻ Website trên thanh bên, chọn trang bạn đã chỉ định để trình bày dịch vụ của mình.
    Lưu ý: Nếu bạn có trang một trang, hãy cuộn đến Cuộc hẹn & Phần dịch vụ.
  5. Chọn phần hiển thị dịch vụ của bạn.
  6. Trên thanh bên, chọn Chia sẻ trên mạng xã hội .
  7. Để kích hoạt từng nút chia sẻ, hãy bật nút bật / tắt FacebookTwitter .

Các biểu tượng chia sẻ đã chọn giờ sẽ xuất hiện trên lịch dịch vụ của bạn.

Xem thêm thông tin