Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Basic & Pro Reseller Trợ giúp

Add social media links to my reseller storefront

Display social media links on your storefront so your customers can view your Facebook®, LinkedIn® and/or Twitter® accounts. Including social media links on your storefront helps your customers follow you and promote your brand.

Note: If you need to change social media sites, you can add or remove links at any time.


  1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Storefront, then select Social Media.
    Click Social Media
  3. Enter your Facebook®, LinkedIn® and/or Twitter® URLs.
    Enter Social Media URLs
  4. Select Save to publish your social media links. They’ll appear in your storefront’s footer in about 15 minutes.

More info

Liên quan đến cộng đồng

wale2017's Avatar
content and seo advertising

2 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

wrremodeling's Avatar
Social Media Page

1 Câu trả lời

Last posted 10 months ago.

greggy656's Avatar
Add different social media buttons

2 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

yogachill's Avatar
When will GoDaddy let me add an Instagram Button to my website?

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng