Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm miền của tôi vào một thư mục

Thêm miền vào thư mục hiện có để giúp sắp xếp danh mục miền của bạn. Bạn có thể thêm cùng lúc một miền vào nhiều thư mục khác nhau và mỗi thư mục có thể chứa số miền không giới hạn. Các thư mục cũng cho phép bạn quản lý quyền truy cập được ủy quyền .

Xem video về cách thêm miền vào thư mục.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn các hộp kiểm bên cạnh miền bạn sẽ cập nhật. Hoặc, chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền , rồi chọn Chọn tất cả .
    ảnh chụp màn hình của nhiều miền được chọn
  3. Chọn Thêm vào thư mục từ menu tác vụ.
    • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Thêm vào thư mục .
  4. Thêm miền vào một thư mục cụ thể bằng cách chọn dấu cộngdấu cộng bên cạnh thư mục. Miền có thể được thêm vào nhiều thư mục cùng một lúc.
  5. Chọn Tiếp tục để lưu cài đặt thư mục của bạn.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công cho biết miền đã được thêm vào thư mục.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin