Miền Trợ giúp

Thêm một bản ghi A

Kết nối miền với website của bạn bằng cách thêm bản ghi A vào tập tin vùng DNS khi miền của bạn đang sử dụng máy chủ tên GoDaddy. Bản ghi A hoặc bản ghi địa chỉ là loại bản ghi DNS cơ bản nhất, được sử dụng để biểu thị địa chỉ IP của miền. Bản ghi A phổ biến nhất dành cho miền gốc như mycoolnewbusiness.com và thường kết nối miền với tài khoản dịch vụ lưu trữ.

Bản ghi A cũng thường dùng để tạo miền con kết nối với một địa chỉ IP, chẳng hạn như blog.mycoolnewbusiness.com. Nếu cần miền con kết nối với một miền khác, bạn sẽ cần thêm hồ sơ CNAME.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem hồ sơ DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn Thêm bản ghi mới, rồi chọn A từ menu Loại.
 5. Nhập chi tiết cho bản ghi A mới của bạn.
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của bản ghi A, không bao gồm tên miền. Nhập @ để đặt bản ghi trên miền gốc, hoặc nhập một tiền tố như blog hoặc shop để tạo miền con trỏ đến một địa chỉ IP.
  • Giá trị: Địa chỉ IP tương ứng với bản ghi. Đây thường là địa chỉ IP cho tài khoản dịch vụ lưu trữ.
   • Chọn Thêm giá trị khác để thêm nhiều địa chỉ IP hơn vào bản ghi này.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để thêm hồ sơ mới của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều hồ sơ cùng một lúc, hãy chọn Lưu tất cả hồ sơ .
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các thay đổi DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin