Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm một bản ghi A

Kết nối miền với website của bạn bằng cách thêm một bản ghi A vào tập tin vùng DNS khi miền của bạn đang sử dụng máy chủ tên GoDaddy. Bản ghi A trỏ đến một địa chỉ IP thường là một địa chỉ dành riêng cho tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn. Các bản ghi này cũng có thể được dùng để tạo miền con trỏ đến một địa chỉ IP, nhưblog.mycoolnewbusiness.com.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  chọn miền
 3. Chọn Quản lý DNS để truy cập tập tin vùng của bạn.
 4. Chọn Thêm để thêm bản ghi mới.
  chọn thêm một bản ghi mới
 5. Chọn A từ tùy chọn menu Loại.
 6. Nhập chi tiết cho bản ghi A mới của bạn:
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ cho bản ghi A. Nhập @ để đặt bản ghi A vào miền chính của bạn, hoặc nhập một tiền tố miền con như www.
  • Giá trị: Địa chỉ IP của bản ghi A. Thường thì đây sẽ là địa chỉ IP của tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 7. Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi A mới của bạn.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin