GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm một khối CoBlocks Media trong WordPress

Khối CoBlocks Media & Text là một nhóm các khối cung cấp một phương pháp nhanh chóng để thêm nội dung đa phương tiện vào một trang trong WordPress.

  1. Mở trình chỉnh sửa khối (Bạn cần trợ giúp mở trình chỉnh sửa? ).
  2. Chọn Thêm khối .
  3. Từ phần Thành phần bố cục, chọn khối Phương tiện & Văn bản .
  4. Thêm khối trong nhóm này nếu cần để thể hiện ý định của bạn. Nhấn phím Enter sẽ thêm khoảng trống cho một khối khác nếu cần thiết.
  5. Sau khi bạn hoàn tất, hãy chọn Cập nhật để đăng tải các thay đổi.

Xem thêm thông tin