Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm mục Cuộc hẹn trực tuyến

Cuộc hẹn trực tuyến cho phép khách hàng đặt thời gian với bạn hoặc sự kiện của bạn. Liệt kê nhiều dịch vụ, thời gian có sẵn, đặt giá cho mỗi dịch vụ và quyết định xem khách hàng thanh toán trực tuyến trước thời hạn (có sẵn ở Úc, Canada, Anh và Hoa Kỳ) hay trực tiếp tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

Video này là một phần của loạt bài Hướng dẫn thêm chức năng nâng cao trong Trình dựng website .

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm danh sách cuộc hẹn hoặc dịch vụ để mọi người đăng ký, rồi thêm một phần .
  5. Tìm kiếm phần Cuộc hẹn & Dịch vụ . Nếu bạn không thấy Cuộc hẹn & Dịch vụ trong danh sách, nghĩa là bạn đã thêm Cuộc hẹn & Dịch vụ ở một nơi khác trong trang web của mình.
  6. Lưu ý: Chỉ cho phép một phần Cuộc hẹn trực tuyến trong toàn bộ trang. Nếu phần Cuộc hẹn trực tuyến đã có trong trang của bạn, hãy truy cập vào phần đó và di chuyển phần đó đến trang và vị trí mà bạn muốn.

    Bạn cũng có thể xóa phần và thêm lại bất cứ lúc nào. Xóa phần Cuộc hẹn trực tuyến KHÔNG xóa bất kỳ thông tin về cuộc hẹn hoặc dịch vụ nào. Tất cả thông tin đó được quản lý từ Bảng điều khiển của bạn.

  7. Tùy chỉnh các cài đặt, chẳng hạn như bố cục, màu nhấn, tiêu đề hoặc nút để đặt cuộc hẹn. Chọn Quản lý cuộc hẹn để đi đến bảng điều khiển cuộc hẹn của bạn. Bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích nên làm gì tiếp theo, đặc biệt nếu bạn sắp xếp cuộc hẹn lần đầu tiên.
  8. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm