Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm người dùng FTP trong dịch vụ lưu trữ Plesk

Bạn có thể thêm người dùng FTP vào tài khoản lưu trữ Plesk của mình. Mỗi người dùng FTP bổ sung có thể tải lên và quản lý các tập tin trong tài khoản lưu trữ của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
 5. Nhấp vào Truy cập FTP.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng, hãy nhấp vào Hiển thị thêm trong phần dành cho tên miền bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Truy cập FTP .

 6. Nhấp vào Tạo tài khoản FTP bổ sung .
 7. Hoàn thành các trường sau, rồi bấm vào OK :
  • Tên tài khoản FTP - Nhập tên người dùng.
  • Thư mục trang chủ - Nhập thư mục cấp cao nhất mà người dùng có thể truy cập. Nếu bạn muốn người dùng có quyền truy cập vào toàn bộ tài khoản, không nhập gì ngoài dấu gạch chéo ( / ).
  • Mật khẩu FTP mới & Xác nhận mật khẩu FTP - Nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng.
  • Định mức ổ cứng - Tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk của chúng tôi không hỗ trợ việc giới hạn phân bổ đĩa cứng của người dùng cá nhân, vì vậy bạn không thể thay đổi giá trị này từ Không giới hạn .
  • Quyền - Trừ khi bạn có lý do cụ thể để hạn chế quyền truy cập của người dùng, hãy chọn Quyền đọc và ghi.

Các tài khoản lưu trữ được chia sẻ Plesk của chúng tôi cung cấp cho 50 người dùng FTP. Sau khi bạn thêm người dùng FTP, họ sẽ khả dụng ngay lập tức.