Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm nút PayPal để nhận tiền quyên góp hoặc để bán từng mặt hàng

Thêm tối đa 15 nút PayPal vào website của bạn. Sử dụng mỗi nút để bán một sản phẩm hoặc cho phép khách hàng quyên góp cho một mục đích bạn chọn. Thao tác này tách biệt với việc thêm phương thức thanh toán vào Cửa hàng trực tuyến trong màn hình thanh toán (gói Thương mại ) hoặc chấp nhận thanh toán cho các cuộc hẹn trực tuyến (gói Đặc biệt).

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn để mở trang của bạn.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm nút PayPal và thêm một phần .
  5. Tìm kiếm phần Nút PayPal và chọn Thêm bên cạnh lựa chọn bố cục bạn muốn sử dụng.
  6. Chọn phần của bạn để bắt đầu tùy chỉnh văn bản, ảnh và cài đặt của phần đó. Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal, hãy chọn Cài đặt PayPal , rồi chọn Tạo tài khoản PayPal và làm theo lời nhắc.
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Thông tin thêm