Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm phần Cuộc hẹn trực tuyến

Cuộc hẹn trực tuyến cho phép khách hàng đặt trước thời gian với bạn hoặc đăng ký sự kiện của bạn. Liệt kê nhiều dịch vụ, thời gian có sẵn, đặt giá cho mỗi dịch vụ và quyết định xem khách hàng thanh toán trực tiếp tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Chọn Chỉnh sửa website để mở trình dựng website của bạn.
  4. Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm danh sách cuộc hẹn hoặc dịch vụ để mọi người đăng ký, rồi thêm một phần .
  5. Tìm kiếm phần Cuộc hẹn & Dịch vụ rồi chọn Thêm . Nếu bạn không thấy Cuộc hẹn & Dịch vụ trong danh sách, nghĩa là bạn đã thêm Cuộc hẹn & Dịch vụ ở một nơi khác trên trang web của mình.
  6. Lưu ý: Chỉ cho phép một phần Cuộc hẹn trực tuyến trên toàn bộ trang. Nếu phần Cuộc hẹn trực tuyến đã có trên trang của bạn, hãy truy cập vào phần đó và di chuyển phần đó đến trang và vị trí mà bạn muốn.
  7. Tùy chỉnh cài đặt của phần, chẳng hạn như bố cục, màu nhấn, tiêu đề hoặc nút để đặt cuộc hẹn.
  8. Để đi đến bảng điều khiển cuộc hẹn của bạn, chọn Đi đến Quản trị . Bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích nên làm gì tiếp theo, đặc biệt nếu bạn sắp xếp cuộc hẹn lần đầu tiên.
  9. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Bạn cũng có thể xóa phần và thêm lại bất cứ lúc nào. Xóa phần Cuộc hẹn trực tuyến KHÔNG xóa bất kỳ thông tin về cuộc hẹn hoặc dịch vụ nào. Tất cả thông tin đó được quản lý từ bảng điều khiển của bạn.

Lưu ý: Nếu các dịch vụ không xuất hiện trong phần cuộc hẹn sau khi đăng tải website, hãy cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn. Trên bảng điều khiển của bạn, chọn Cuộc hẹn , sau đó trong Cài đặt , chọn Công việc.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm