Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook (Mac)


Bước 5 trong quy trình Thiết lập Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào Outlook cho Mac. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email công việc từ máy Mac của mình.

 1. Mở Outlook cho Mac.
  • Người dùng mới: Bạn sẽ thấy màn hình Thiết lập email của bạn.
  • Người dùng hiện có: Chọn Công cụ > Tài khoản > Thêm (+) > Tài khoản mới.

   Thêm và chọn Thêm tài khoản
 2. Bạn sẽ thấy màn hình cho biết thư của bạn sẽ được đồng bộ hóa với Microsoft Cloud. Chọn Tiếp tục.

  Đồng bộ hóa với Microsoft Cloud
 3. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn Tiếp tục. (Nếu Outlook cho Mac không thể tự động phát hiện tài khoản của bạn, hãy chọn IMAP/POP.)

  Nhập địa chỉ email của bạn
 4. Nhập mật khẩu Professional Email của bạn, rồi chọn Thêm tài khoản.

  Nhập mật khẩu
 5. Chọn Hoàn tất. Outlook sẽ xác minh cài đặt tài khoản Professional Email của bạn và tải hộp thư đến. Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn cần thoát Tài khoản để xem hộp thư đến.

  Hoàn tất

Xử lý sự cố

Kiểm tra để đảm bảo máy chủ IMAP và cài đặt cổng đều chính xác, rồi chọn Thêm tài khoản.

 • Máy chủ đến IMAP: imap.secureserver.net
 • Cổng SSL: 993
 • Máy chủ đi SMTP: smtpout.secureserver.net
 • Cổng SSL: 465 (hay 587)

Hoàn tất